Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.
Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Johannes Takanen Seura.
Sen kotipaikka on Virolahden kunta ja toimialueena koko maa.

 

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kuvanveistäjä Johannes Takasen elämäntyön vaaliminen sekä taideharrastuksen lisääminen Virolahdella ja muualla Suomessa.

Toiminta-ajatustaan yhdistys toteuttaa:

 • Järjestämällä taidekilpailuja, taidenäyttelyitä sekä koulutus- ja valistustilaisuuksia.
 • Tekemällä taideharrastuksen lisäämiseen tähtääviä aloitteita, esityksiä, anomuksia ja suunnitelmia sekä osaltaan toteuttamalla niitä.
 • Harjoittamalla toiminta-ajatukseensa sisältyvää julkaisutoimintaa.
 • Harjoittamalla yhteistoimintaa samoja tarkoitusperiä palvelevien yhteisöjen kanssa.
 • Hankkimalla yhdistyksen omistukseen taideteoksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ylläpitää tavanomaista kioskikauppaa yhdessä toimipisteessä. Se voi järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

3§ Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut oikeuskelpoinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen johtokunta.

Yhdistyksen jäsenet ovat:

 • Vuosijäseniä, jotka maksavat vuosikokouksen määräämän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun.
 • Kunniajäseniä, jotka ovat erittäin ansiokkaasti edistäneet yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa ja siihen vaaditaan vähintään 2/3 äänestykseen osallistuneiden äänistä. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.
 • Ainaisjäseniä, jotka maksavat vuosikokouksen määräämän liittymismaksun ja kertakaikkisen jäsenmaksun. Vuosijäsenen ja ainaisjäsenen liittymismaksu on sama.

 

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajalta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyysehtoja.

 

5§ Liittymis- ja jäsenmaksut

Vuosi- ja ainaisjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuosijäsenten vuotuisen jäsenmaksun sekä ainaisjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

6§ Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä (4), enintään kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä. Muista varsinaisista jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa, ensimmäisenä vuonna arvan ja seuraavina vuoron mukaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta voi nimittää toimikuntia ja työryhmiä.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä tammi-–toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai vuosikokouksen päättämässä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

11§ Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymismaksun, vuosijäsenen jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus.
 8. Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä sekä valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet  6 §:n mukaan.
 9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
 10. Päätetään tarpeen vaatiessa sanomalehdestä, jossa yhdistyksen kokouskutsu julkaistaan.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kahden viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljelle jääneet varat  käytettävä taideharrastuksen edistämiseen Virolahden kunnassa purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?